2020-05-24

Jubilej Laudato si'

Papeževa okrožnica je po svetu sprožila različne odzive. Zanimivo, občutek je, da med protestanti bolj odmeva kot med katoličani. Med slednjimi so pri aktivnostih in implementaciji bolj dejavni na drugi strani Atlantika. Evropa ostaja konservativna v svojem razsvetljenstvu.

Ob priložnosti pete obletnice izdaje okrožnice Laudato si', je njen avtor papež Frančišek oznanil in s tem začel posebno leto, namenjeno poglabljanju v vsebino okrožnice. V času od 24. maja 2020 do 24. maja 2021 papež vabi vse ljudi dobre volje k povečani skrbi za skupni dom, zlasti za vse njegove obrobne stanovalce.

Kot pomembno dogajanje v tem posebnem letu vatikanski pobudniki izpostavljajo 'obdobje stvarstva', ki je doslej vsako leto potekalo od 1. septebmra do 4. oktobra. Ta čas so kristjani vseh tradicij povabljeni k izdatni molitvi, poglabljanju v skirvnosti stvarstva in dejavnosti za varstvo.

[Laudato si' v novem prevodu.]

2020-03-09

Dan Zemlje - 50 let

Okoljska etika 50 let pozneje - Človekov odnos do okolja, pol stoletja po prvem dnevu Zemlje. Na Radio ARS široko filozofsko in pregledno zgodovinsko razmišlja Luka Omladič. Povezava.

2020-01-20

100 let naravovarstvenega načrtovanja

Pred natanko 100 leti so zanesenjaki spisali prvi celovit program varstva narave v Sloveniji.

SPOMENICA 1920

 

2020-01-01

NOEMIS letno poročilo 2019

Društvena sekcija NOEMIS je bila v letu 2019 dejavna v Sloveniji predvsem na področju opozarjanja in ozaveščanja poklicnih naravovarstvenikov o pomenu in smislu etike v odnosu človek-narava. Pohvalno je, da so pobude začele prihajati tudi z njihove strani.
Na mednarodni sceni se je dejavnost izrazito krepila na akademski in aplikativni ravni.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.

2019-11-15

Nova ekološka etika in vrlina ekološke inteligentnosti

Letošnji naravovarstveni dan, ki ga organizira Zavod RS za varstvo narave, je v sredo, 14. novembra potekal v hiši EU v Ljubljani. Pod pomenljivim naslovom "Prihodnost narave in ..." so se zvrstila predavanja o odnosu različnih človekovih dejavnosti do narave v prihodnje: kmetisjtvo, infrastruktira, planinci ipd.
Uvodno vsebinsko predavanje je pripadlo naravovarstveni etiki. Iz kazalnikov uspešnosti naravovarstva preteklih desetletij je bila izpeljana teza o ekološki etiki, ki temelji na Haecklovih bioloških principih ekologije, in zasnovana ideja nove človekove vrline s predlaganim imenom ekološka inteligentnost.
Slike predavanja, ki seveda ne morejo nadomestiti žive predstavitve, so na voljo na povezavi http://noemis.jarina.org/dobravec_nc2019_c_.pdf

2019-10-03

Pojmovni indeks Laudato si'

Šesti zvezek iz serije LS našega programa NOEMIS širi publicistično dejavnost v mednarodni prostor.

Na željo in ob navdušenju kolegov in kolegic po svetu nad idejo slovenskega indeksa, je vzporedno s  z njim nastala angleška različica pojmov papeževega dokumenta Laudato si' iz leta 2015. Slovenska različica je zdaj vključena v objavo novega prevoda okrožnice.

Obe publikaciji sta brezplačno dostopni na povezavah:

http://noemis.jarina.org/laudato_si_index_eng_2019.pdf
http://noemis.jarina.org/laudato_si_2018_slo.pdf

Z objavo obeležujemo 4. oktober, praznik sv. Frančiška.

2019-09-19

Spomenica 2020

Spomenica 2020 – s pogledom v prihodnost


Delo na raznovrstnih področjih naravovarstva je privilegij predvsem zato, ker nas obravnavane vsebine tako močno presegajo. Seveda je pomembno, da delujemo danes, v dani situaciji, s perečimi problemi in v okviru trenutnega družbenega dogovora. Vendar ima naravovarstvo še dve pomembni dimenziji: preteklost in prihodnost.
Spomeniki so za preteklost, spomenice so za prihodnost. Pred 100 leti so nam s pogledom v prihodnost postavili temelje. Takratne vizije so se v marsičem uresničile. Mislim, da smo dolžni v spreminjajočem svetu pot dosedanjega naravovarstva nadgraditi.
Ne le v raz-mislek, ampak v raz-pravo in v kritična (raz)dejanja prilagam pobudo o prihodnosti odnosa med človekom in ostalo naravo v Sloveniji.


Jurij Dobravec
P.S. Pred 25 leti je Uprava RS za varstvo narave izdala faksimile Spomenice s komentarji Staneta Peterlina in Petra Skoberneta. Prav takrat je v Sloveniji, na naslovu 'tnp.gov.si', nastala ena prvih spletnih strani z naravovarstveno vsebino pri nas: pomemben del predstavitve TNP je bila tudi digitalna različica Spomenice, ki jo danes ponovno objavljam v izvirnem, takrat še razvijajočem se html formatu. http://noemis.jarina.org/spomenica.html.

2019-06-10

Etika naravovarstva v ZON

Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni področni predpis, ki ureja naravovarstvo v Republiki Sloveniji. Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev. Društvo je v okviru svojih naravovarstvenoetičnih dejavnosti za javno razpravo pripravilo nekaj dodatnih predlogov, ki se nanašajo predvsem na etiko odnosa človeka do narave.

Dokument, ki je bil poslan na MOP je javno dostopen.

jarina_bohinj_pripombe_zon_2019.pdf

2019-05-28

Naravovarstvo v pravljicah in legendah - konferenca v Corku na Irskem

Obsežen projekt raziskav odnosov med človekom in naravo, kakor ti odsevajo v ljudski dediščini, bo predstavljan na Univerzi v Corku na Irskem 16. junija.

International Society for the Study of Religion, Nature and Culture - ISSRNC tam organizira svojo konferenco, na kateri se predstavljene projekti in ideje članov in članic.

Naslov slovenskega prispevka je "To Mitigate or to Adapt? Greening as Reflects in Fairy-tales and Legends. Example of St. Christopher’s Walking-stick".

Urnik predavanj je na voljo tu: SCHEDULE.

Podrobnosti vsebine naše predstavitve bodo teden pred začetkom objavljene interno na ISSRNC in na spletni strani NOEMIS.

2019-05-27

NVO v javnem interesu

Društvu Jarina Bohinj je za dejavnosti s področja kulturne dediščine s strani Ministrstva za kulturo priznan status nevladne organizacije v javnem interesu. Čeprav zaenkrat društvo ne namerava uveljavljati statusa javnega interesa na enakovrednem področju ohranjanja narave, smo vseeno podali predlog dopolnitve kriterjijev, za katere nas je pozvalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Dokument je javno dostopen:
jarina_nvo_kriteriji_2019.pdf

2019-01-07

Letno poročilo za 2018


Pomembno društveno delovno področje, naravovarstvena etika, je bila v letu 2018 na videz nekoliko v ozadju. V javnosti smo se namreč pojavljali predvsem operativno in promocijsko na področju kulturne dediščine orgel.
Vendar obseg dela in rezultati ne odstopajo od tistih v preteklih obdobjih.
Glavna tema leta je bila – ob 150 letnici prve javne objave – pravljica o Zlatorogu. V tem kontekstu sta bili izvedeni dve obširni raziskavi, od katerih je ena že bila objavljena.
Povzetek poročila je dostopen javnosti.

2018-01-27

Vrednotenje narave in ekološka funkcija lastnine


Ustava Republike Slovenije določa pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Ekološka funkcija je povezana s človekovim vrednotenjem narave.
V prispevku osvetljujemo tri vrste vrednotenja naravnih dobrin, ki smo jih poimenovali neinstrumentalno, ekosistemsko in institucionalno. Z vrednotenjem naravnih dobrin se soočamo pri lastniških odnosih javne, skupne in zasebne lastnine.
Ker so naravne dobrine kategorično drugačne od danes prevladujočega ekonomskega vrednotenja dobrin in nobeno od teh vrednotenj ni neposredno vezano na lastništvo ali menjalno vrednost, pogosto spregledamo njihov vpliv na družbena dogajanja.
Visok delež varovane narave v Sloveniji kaže na zavedanje pretežno zasebnih lastnikov, da imajo naravne dobrine tudi neekonomsko vrednost.

Ključne besede: naravovarstvo, lastnina, lastništvo, ekološke funkcije, vrednotenje narave.
 
Res novae Letnik 2, 2017, številka 2

 

Barvne karte so objavljene na NOEMIS.2018-01-23

Refleksija na posvet NPVN

Refleksija na obravnavane vsebine posvetovanja o NPVN 5. januarja 2018

Zgoščeno besedilo na sedmih straneh je razdeljeno na tri dele.

V prvem govorim o splošem vtisu s posvetovanja in zaznani nuji po prednostni ureditvi naravovarstvene informatike.
V drugem svarim pred nevarnostmi delegiranja ključnih segmentov treh izključno naravovarstvenih vsebin drugim resorjem. Konkretno: informatike, nadzorne službe in planiranja.
V sklepu na kratko reflektiram preteklih 20 in več let.

npvn_posvetovanje_2018-01-05_refleksija_dobravec.pdf

2018-01-09

Nature Sustainability

NATURE ni samo revija, ampak založniški sistem znanstvenih revij s področja naravoslovja, kjer izhajajo različne specializirane serije. Z letom 2018 so odprli novo področje, ki so ga poimenovali trajnost.
Nature Sustainability v svoj prvi številki prinaša nekaj razmišljanj o povezanosti človeka z naravo, ki močno zadevajo humano in okoljsko ter naravovarstveno etiko - čeprav ta ni izrecno omenjena.
https://www.nature.com/natsustain/

2018-01-02

Letno poročilo NOEMIS 2017


Leto 2017 so zaznamovali trije večji projekti in nekaj manj obsežnih. 

Prvi se navezuje na 150 letnico objave Pripovedke o Zlatorogu: v New Yorku smo v okviru mednarodne konference združenja ISSRNC predstavili presenetljiva odkritja etičnega odnosa človeka do narave, ki kot takratna realnost odseva v sedanji besedni folklori. 

Drugi projekt je povsem prenovljen prevod papeževe okrožnice Laudato si', za katerega smo pripravili stvarno, imensko in krajevno kazalo. 

Tretji projekt je bolj operativen in obravnava t.i. Nacionalni program varstva narave do leta 2030, ki je trenutno v zakonodajni proceduri.

Povzetek poročila je dostopen javnosti.

2017-12-12

Dobro jutro, Vesoljni potop

... "Je pa človek kljub vsem tem silnicam univerzuma, še naprej prepričan, da se mu vse to dogaja o lastni krivdi. Če bi, tako pridigajo, znal živeti z naravo in okoljem, če bi bil priden in ubogljiv, vseh teh jezdecev apokalipse menda ne bi bilo. Kakšen predzen antropocentrizem, kaj?"

Dušan Šinigoj DELO 12.12.2017

2017-11-03

Nacionalni program varstva narave

Ministrstvo za okolje in prostor je pred mesecem pozvalo javnost k podaji pripomb in predlogov k osnutku Nacionalnega programa varstva okolja, v katerega je vključen tudi NP varstva narave. Naše društvo se je v okviru sekcije NOEMIS odzvalo vabilu.

V obsežen nabor pripomb in idej smo vključili tudi poglavje o etiki narave.

Dokument
Pripombe in predlogi na NPVO 2030, s posebnim poudarkom na NPVN
je dostopen javnosti.

2017-09-01

SKUPNO SPOROČILO papeža Frančiška in ekumenskega patriarha Bartolomeja

na Svetovni dan molitve za stvarstvo

Zgodba stvarjenja nam odpira širok pogled na svet. Sveto pismo pravi, da je "v začetku" imel Bog načrt, da bo človek sodeloval pri ohranjanju in varstvu naravnega okolja. Takrat "še ni bilo nobenega poljskega grmičja na zemlji in trava še ni rastla na polju, kajti Gospod Bog še ni pošiljal dežja na zemljo in ni še bilo človeka, da bi polje obdeloval." (1Mz 2, 5). Zemlja nam je bila podarjena kot čudovit dar in dediščina, za katero smo odgovorni do "polnosti časov", ko bodo vse stvari

2017-06-23

Varuh pravic narave na Ministrstvu za okolje

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pristojni organ aprila prejel pobudo sedmih velikih nevladnih organizacij, ki predlagajo ustanovitev smostojnega instituta varuha okolja in narave. Podoben način nadzora poznamo tudi v nekaterih drugih državah. Pobudniki v osnovi sicer niso naravovarstvene ustanove ali društva, se pa z naravo ukvarjajo, oziroma jim služi vsaj deloma kot osnova za njihove gospodarske dejavnosti. Nekatere druge organizacije so ob tem sicer tudi javno izražale pomisleke.

Ministrstvo je pobudo sicer zavrnilo, in ta zavrnitev ze zdi kar utemeljena. Namreč, v Zakonu o ohranjanju narave dejansko obstaja več možnosti javne kontrole dela pristojnih organov. In ti so premalo izkoriščeni.

Zanimiva pa je utemeljitev ministrstva, v kateri so uporabili kar nekaj etičnih izrazov. Čeprav je jasno, da naravovarstvenikom narava poredstavlja vrednoto, to v dokumentih doslej ni bilo prav pogosto zaslediti. Zato dikcija pozitivno preseneča kljub nekaj zmede in nejasnosti, kdaj npr. govorimo o vrednoti kot splošni etični vrednoti, kdaj pa o "naravni vrednoti" kot pravni kategoriji iz ZON. Iz odgovora tako vseeno ni jasno, ali moramo državljani spoštovati tisto naravo, ki se zdi nam vredna, ali ono, ki jo je na osnovi ZON določilo/izbralo uradno naravovarstvo. Ali pa celo ono, za katero - kot navajajo - "čutimo njene potrebe", da bi imela lahko intrinzično vrednost.

Več o pobudi na spletni strani PZS.
Odgovor ministrstva z noemis etičnimi poudarki.


2017-06-17

O stripu, medvedih in etiki živali

Konec maja je bil v knjigarni Azil v Ljubljani potekalo zanimivo soočenje med stripom Sin očeta medveda francoskega avtorja Nicolasa Presla in vsebino knjige Tomaža Grušovnika Etika živali: o čezvrstni gostoljubnosti. Oboje je izšlo letos in je že v prodaji.
Organizator je večer posnel in je na voljo na kanalu YouTube. Vabljeni k ogledu!