2016-11-21

Štirje pozivi k pisanju za (mlade) raziskovalce

Convergence and Divergence between Animal & Environmental Ethics 
- Razhajanja in zbliževanja med etiko okolja in etiko živali - Montreal, 17. do 19. maj 2017 (rok 15. fabruar)

The Ethics of Fur
- Etika krzna - Oxford, 23. do 27. julij 2017 (ok je 1. januar)

Strongly Sustainable Societies- Organising Human Activities on a Hot and Full Earth -
Nepopustljivo vzdržne družbe - Organizacija človekovih dejavnosti na vroči in prenaseljeni Zemlji. (Poglavje v knjigi - Sustainability Research Institute Leeds, UK). Rok je 30. januar.

Environmental Ethics and Structural Oppression
- okoljska/naravovarstvena etika in strukturni pritiski. Konferenca v Memphisu, ZDA, 24. in 25 marca 2017. Rok za prispevke je 31. december.