2018-01-27

Vrednotenje narave in ekološka funkcija lastnine


Ustava Republike Slovenije določa pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Ekološka funkcija je povezana s človekovim vrednotenjem narave.
V prispevku osvetljujemo tri vrste vrednotenja naravnih dobrin, ki smo jih poimenovali neinstrumentalno, ekosistemsko in institucionalno. Z vrednotenjem naravnih dobrin se soočamo pri lastniških odnosih javne, skupne in zasebne lastnine.
Ker so naravne dobrine kategorično drugačne od danes prevladujočega ekonomskega vrednotenja dobrin in nobeno od teh vrednotenj ni neposredno vezano na lastništvo ali menjalno vrednost, pogosto spregledamo njihov vpliv na družbena dogajanja.
Visok delež varovane narave v Sloveniji kaže na zavedanje pretežno zasebnih lastnikov, da imajo naravne dobrine tudi neekonomsko vrednost.

Ključne besede: naravovarstvo, lastnina, lastništvo, ekološke funkcije, vrednotenje narave.
 
Res novae Letnik 2, 2017, številka 2


 

Barvne karte so objavljene na NOEMIS.2018-01-23

Refleksija na posvet NPVN

Refleksija na obravnavane vsebine posvetovanja o NPVN 5. januarja 2018

Zgoščeno besedilo na sedmih straneh je razdeljeno na tri dele.

V prvem govorim o splošem vtisu s posvetovanja in zaznani nuji po prednostni ureditvi naravovarstvene informatike.
V drugem svarim pred nevarnostmi delegiranja ključnih segmentov treh izključno naravovarstvenih vsebin drugim resorjem. Konkretno: informatike, nadzorne službe in planiranja.
V sklepu na kratko reflektiram preteklih 20 in več let.

npvn_posvetovanje_2018-01-05_refleksija_dobravec.pdf

2018-01-09

Nature Sustainability

NATURE ni samo revija, ampak založniški sistem znanstvenih revij s področja naravoslovja, kjer izhajajo različne specializirane serije. Z letom 2018 so odprli novo področje, ki so ga poimenovali trajnost.
Nature Sustainability v svoj prvi številki prinaša nekaj razmišljanj o povezanosti človeka z naravo, ki močno zadevajo humano in okoljsko ter naravovarstveno etiko - čeprav ta ni izrecno omenjena.
https://www.nature.com/natsustain/

2018-01-02

Letno poročilo NOEMIS 2017


Leto 2017 so zaznamovali trije večji projekti in nekaj manj obsežnih. 

Prvi se navezuje na 150 letnico objave Pripovedke o Zlatorogu: v New Yorku smo v okviru mednarodne konference združenja ISSRNC predstavili presenetljiva odkritja etičnega odnosa človeka do narave, ki kot takratna realnost odseva v sedanji besedni folklori. 

Drugi projekt je povsem prenovljen prevod papeževe okrožnice Laudato si', za katerega smo pripravili stvarno, imensko in krajevno kazalo. 

Tretji projekt je bolj operativen in obravnava t.i. Nacionalni program varstva narave do leta 2030, ki je trenutno v zakonodajni proceduri.

Povzetek poročila je dostopen javnosti.